Laser Emission from a Polymer Stabilized Liquid-Crystalline Blue Phase

Shiyoshi Yokoyama, Shinro Mashiko, Hirotsugu Kikuchi, Kiminori Uchida, and Toshihiko Nagamura
自己組織化によって形成する高分子化液晶を用いて3次元フォトニック結晶レーザーの発生を確認した。